الطورطات و الكيك

U?U?Ui??O?U? U?USU?

U?U?Oi??O?Oi??U?Ui??Oi?? Ui??O?U?O?U? Ui??Oi??U? U?Oi??O? O?O?O?Oi?? U?U?Oi??O? O?U?Ui??Oi??Oi?? Oi??O?U?O? Oi??USO? Ui??Oi??U?U?U? U?Ui??Oi??Ui??USU?Ui?? USO?U?Oi?? U?Ui??O?USO?U? 2 O?USOi??Oi??O? U?Ui??Oi?? U?Oi??O? O?Ui??USO?Oi?? U...

Ui??Oi??U?Ui?? O?Oi??Ui??O?U?Ui??Oi??Oi?? U?O?Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??

        Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?USOi?? 3O?USOi??Oi??O? . U?Oi??O? U?Ui??Oi??U? O?Ui??USO?Oi?? . U?Oi??O? Oi??Ui??Oi?? Oi??O?O? O?USO? . U?Oi??O? Oi??Ui??USO? . O?Oi??USOi?? Oi??Oi??Ui??Oi??Oi?? . Ui??O...

Oi??Oi??Oi??O?U?Ui??USO? O?U?Oi??USUi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??

Oi??Ui??O?Oi??USUi?? Oi??Ui??Ui??U?O?Oi?? 250 O? Oi??Oi??USUi?? . 80 O? O?U?Oi?? . 125 O? O?O?O?Oi?? . Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Ui??Oi?? USOi??Ui??Oi?? Oi??Ui??U?Ui?? O?Oi??Oi??U?O? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??O?O? U?Ui??Oi??USU? O?USOi??Oi?? Oi??Ui?? USOi??Ui?...

Oi??Oi??Oi??O?U?Ui??USO? O?U?Oi??USUi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??O?Ui??Oi??Ui??

Oi??Ui??O?Oi??USUi?? Oi??Ui??Ui??U?O?Oi?? 250 O? Oi??Oi??USUi?? . 80 O? O?U?Oi?? . 125 O? O?O?O?Oi?? . Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Ui??Oi?? USOi??Ui??Oi?? Oi??Ui??U?Ui?? O?Oi??Oi??U?O? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??O?O? U?Ui??Oi??USU? O?USOi??Oi?? Oi??Ui?? USOi??Ui?...

U?USU?Oi?? Oi??Oi??Ui??USOi?? O?Oi??Ui??O?U?Oi??Oi?? U?Oi??Ui??U?U?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??

  4 O?USOi??Oi??O? . U?Oi??O? O?Ui??USO?Oi?? . U?Oi??O? O?USO? . U?Oi??O? Oi??Ui??USO? USOi??Ui??Oi?? Oi??Ui??U?Ui?? U?Ui??U?Ui??Ui??U?O? U?USU?Oi??O? U?US Oi??Ui??Oi??O? U?Ui??Oi??USU? 2U?Oi??U?O? U?Ui??Oi?? O?Ui??USUi?? U?2 Oi??...

U?Oi??O? U?USU? Oi??U?Oi??USU?

U?Oi??O? U?USU? Oi??U?Oi??USU? 4 O?USOi??Oi??O? . U?Oi??O? O?Ui??USO?Oi?? . 200 O? Oi??U?Oi??USU? Ui??Oi??Oi??U?Ui?? . U?Oi??O? Oi??Ui??Oi?? Oi??O?O? O?USO? . 2 Oi??Ui??USOi??Oi??O? . 2 Ui??O?Oi??Ui??Ui?? U?O?Oi??Oi?? U?Oi??U?Oi??U? . U?Oi??...

Ui??Oi??O?Ui??USUi?? Oi??Ui??O?Ui??USO?Oi?? U?Oi??Ui??Ui??U?O?

U?Oi??O? U?USU? Oi??Ui??O?Ui??USO?Oi?? U?Oi??Ui??Ui??U?O? 4 O?USOi??Oi??O? . U?Oi??O? O?Ui??USO?Oi?? . U?Oi??O? Oi??Ui??Oi?? Oi??O?O? O?USO? . U?Oi??O? O?Ui??USO?Oi?? Oi??Ui??USUi??Oi?? . 2 Oi??Ui??USOi??Oi??O? . Ui??Oi?? Ui??O?Ui??Ui??Oi?? Oi??O?...

U?Oi??O? U?USU? O?U?U?Ui??Oi??

U?Oi??O? U?USU? Oi??Ui??O?U?Ui??Oi??Oi?? 4 O?USOi??Oi??O? . U?Oi??O? U?Ui??Oi?? O?Ui??USO?Oi?? . U?Oi??O? Oi??Ui??Oi?? Oi??O?O? O?USO? . U?Oi??O? Oi??O?USOi?? Oi??O?USO?Oi??O? Oi??Ui??O?U?Ui??Oi??Oi?? . 200 O? Oi??Oi??USUi?? . Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??...

Oi??U?Oi??Oi??Oi?? O?U?Oi??USUi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? U?Oi??Ui??U?Oi??U?Oi??U?

Oi??Ui??O?Oi??USUi??Oi?? 200 O? O?Ui??USUi?? -50 O? Ui??U?O? Ui??Oi??Oi??U?Ui?? O?U?O?Oi??Oi?? - 125 O? O?O?O?Oi?? - 4 Ui?? U? O?U?Oi?? -Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui??Oi?? USOi??Ui??Oi?? Oi??Ui??U?Ui?? O?Oi??Oi??U?O? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??O?O? U?Ui??...

Oi??U?Oi??Oi??Oi?? O?Oi??Ui??U?Ui??U?Ui??

U?US Oi??Ui??Oi??Ui??U?Oi??O? : 2 O?USOi??Oi??O? 6 Ui??O?Oi??Ui??Ui?? U?O?Oi??Oi?? O?Ui??USO?Oi?? U? 6 O?USO? U?6 Oi??Ui??USO? U?Oi??Ui??USOi?? U?Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? U?6 Ui??O?Oi??Ui??Ui?? U?O?Oi??Oi?? O?Ui??USUi?? Oi??Ui??U?U?Oi??Oi?? Oi??Ui...

Ui??USUi??US Oi??Oi??Oi??Oi??U?Ui??USO? Ui??Ui??Ui??Ui??Oi??O?O?Oi??O?

Ui??USUi??US Oi??Oi??Oi??Oi??U?Ui??USO? ------------------------ Oi??Ui??O?Oi??USUi??Oi??:250 O? Oi??Oi??USUi?? -125 O? O?O?O?Oi?? -80 O? O?U?Oi?? - O?USOi??Oi?? - Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui??Oi?? U?Oi??USUi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi...

Oi??Ui??U?Ui??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Ui??Oi?? Ui??Oi??O?USOi?? O?Oi??Ui??U?Oi??USUi??Oi??

500 O? Ui??Ui?? O?O?Oi??USOi?? Oi??Ui??U?Ui??Oi??U?Oi?? Ui??Ui??Oi??O?U?Ui??Oi?? U?Ui??Oi??Ui??U?Ui??Oi?? O?Oi??Ui??O?O?O?Oi?? Ui??O?U?O?Oi?? Ui??Oi??Oi??O? Ui??U?Oi??Ui??O? U?Oi??O?USOi?? Ui??U?Oi??O? Ui??Oi??U? Oi??Ui??U?Ui??Oi??U?Oi?? U?Ui?...

Oi??Ui??U?Oi?? Oi??Ui??U?Oi??USUi?? O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??U?U?Ui??Oi??O? U?O?O?U?Ui?? U?Oi??Ui?? O?Oi??Oi??Oi?? U?US 5 O?Ui??Oi??Oi??Ui??

Oi??Ui??U?Oi?? Oi??Ui??U?Oi??USUi?? O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??U?U?Ui??Oi??O? U?O?O?U?Ui?? U?Oi??Ui?? O?O?U?Ui?? Oi??USUi??U?Oi??O? O?Oi??Oi??Oi?? U?US 5 O?Ui??Oi??Oi??Ui?? U?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? Ui??Ui?? Oi...

Oi??U?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??O?O?Oi??

  O?Oi??Oi??USOi?? U?USU?Oi?? Oi??O?Ui??Oi??O? O?Oi??Oi??O?Oi?? O?Oi??Ui??Ui??USUi??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Ui??Ui??: 1 O?USOi??Oi?? Ui??Oi?? U?Oi??O? O?U?Oi?? Ui??Oi?? U?Oi??O? O?USO? Ui??Oi?? U?Oi??O? Oi??...

O?O?O?U?O?Oi??ai??i?? Ui??Oi??O?USOi?? O?Oi??Ui??U?Oi??USUi??Oi?? O?O?Oi??US Ui??Oi??USOi??Oi??

O?O?O?U?O?Oi??ai??i?? Ui??Oi??O?USOi?? O?Oi??Ui??U?Oi??USUi??Oi?? O?O?Oi??US Ui??Oi??USOi??Oi?? Oi??O?Ui??Oi?? Oi??U?Ui??Ui?? : 2 O?USOi??Oi??O? U?Oi??O? O?Ui??USO?Oi?? Ui??U?Oi??Ui??US Ui??Oi??U? U?Oi??O? O?USO? Oi??U? O?Oi??Ui??U?Ui?? Oi??O...

O?O?O?U?O?Oi?? O?Oi??Ui??Ui??U?O? Ui??O?Oi?? U?O?O?U?Ui?? O?USOi??

  O?O?O?U?O?Oi?? O?Oi??Ui??Ui??U?O? Ui??O?Oi?? U?O?O?U?Ui?? O?USOi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?USOi?? 2 U?Oi??U?O? O?Ui??USO?Oi?? Oi??Ui??USUi??Oi?? U?Oi??O? Ui??U?O? Ui??Oi??Oi??U?Ui?? U?Oi??O? U?U?U? Ui??Oi??U? U?Oi??O? O?O?O...

Ui??Oi??U?Ui?? O?Oi??Ui??O?U?Ui??Oi??Oi??

2O?USOi??Oi??O? -100 O? O?Ui??USO?Oi?? -2 U?Oi??Ui??US Ui??Oi??Oi??O?U? Oi??Ui??U?Ui?? Oi??USO?Oi?? O?Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??USO?U?US Ui??Oi??USU? 100O? O?O?O?Oi?? Ui??Oi??U?O?Oi?? Ui??O?Ui??Ui??Oi?? U?O?USOi??Oi?? U?Oi??U?Oi??U? U?2 Oi??...

Ui??USUi??US U?USU? O?Oi??Ui??O?U?Ui??Oi??Oi??

Ui??USUi??US U?USU? O?Oi??Ui??O?U?Ui??Oi??Oi?? ---------------------- 4 O?USOi??Oi??O? ai??i?? U?Oi??O? O?Ui??USO?Oi?? ai??i?? U?Oi??O? Oi??Ui??USO? ai??i?? U?Oi??O? O?USO? ai??i?? 2 Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??O? ai??i?? 2 U?Oi??Ui??US ai??i?? Oi?...

U?USU?Oi?? O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??USO?

U?USU?Oi?? O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??USO? ----------------------- U?Oi??O? Ui??USO?U? Ui??Oi??Ui??Oi?? - U?Oi??O? U?Oi??O?O? O?Ui??USUi?? - U?Oi??O? O?Ui??USO?Oi?? - 2 O?USOi??Oi??O? - U?Oi??O? O?USO? - Ui??Oi?? U?Oi??O? Ui??Oi??O?...

U?U?Oi??US Ui??U?Oi??Oi?? O?Ui??Ui??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??O?O?O?Oi??Oi??O?

  Oi??USUi??U?Oi??O? O?Oi??Ui??O?U?Ui??Oi??Oi?? = 4 O?USOi??Oi??O? ai??i?? 120 O? O?Ui??USO?Oi?? ai??i?? 100 O? O?Ui??USUi?? -20 O? U?Oi??U?Oi??U? -1 Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?USOi??U? =...

Ui??USO?U?Oi??Oi??US O?Ui??Oi??Ui??U?O? O?U?U?Ui??Oi??

Oi??Ui??Oi??USUi??U?Oi??O? = U?Ui??Oi??Oi??O?U? Oi??Ui??O?USOi?? U?Oi??Ui??O?U?Oi?? 10 O? O?Ui?? Ui??O?USO?U? Oi??Ui??O?Ui??USUi?? Ui??O?Oi??O?Ui?? Ui??O? Oi??Ui??U?Oi??U?Oi??U? U?Ui??Oi??Ui??Oi?? O?Ui??Ui??Ui?? O?U?Oi??O? U?US Oi??USUi??U...

Oi??Ui??Ui??U?U?Oi?? U?Ui??Oi??Oi??US .

Oi??Ui??Ui??U?U?Oi?? U?Ui??Oi??Oi??US . Oi??Ui??O?USOi??U? Ai??=Ai??U?U?Oi??O?Oi??U?Ui??Oi?? U?O?USOi??US Ui??Oi?? U?Oi??O? Ui??Oi??O? . U?Ui??Oi?? U?Oi??O? O?U?Oi?? . U? 2 Ui?? U? O?O?Ui?? Oi??O?Ui?? USO?Ui??Oi?? U?USO?USOi?? ...

برمجة المطور